Ko je ko u "Slobodi"

 

Svetlana Matić Metodijev, dipl. politikolog
Direktor

Rođena je 1965. godine u Gornjem Milanovcu. Na Opštedruštveno-političkom smeru na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, diplomirala je 1990. godine. Radila je kao novinar dvanaest godina u Industriji odeće “Prvi maj” u Pirotu.
Za direktora “Slobode” imenovana januara 2004. godine.